Algemene Vergadering 31 oktober

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden in ons clubgebouw op dinsdag 31 oktober om 20.00 uur. Lees verder voor de agenda.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen AV 13 juni 2023
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen bestuur
5. Toelichting Ledenbar aanpassingen status
6. Jaarverslag van de secretaris
7. Jaarverslag penningmeester, goedkeuring jaarrekening 2022-2023
8. Goedkeuring aanpassing HHR
9. Verkiezing bestuur
10. Herijking sportbeleid proces, inclusief analyses en dilemma's
11. Rondvraag
12. Sluiting

Ad 2)
De notulen zijn bijgesloten bij dit artikel.

Ad 6)
Het jaarverslag van de secretaris is bijgesloten bij dit artikel.

Ad 7)
Het jaarverslag van de penningmeester is bijgesloten bij dit artikel en de financiële overzichten zijn voorafgaand aan de vergadering in te zien in het clubgebouw.

Ad 8)
Het bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement (HHR) artikel 52.1 en 52.2 te schrappen. De geldlening voor het nieuwe clubgebouw is volledig afgelost en hierdoor is de opgenomen uitzondering van de in werking treding van artikel 39 al komen te vervallen.
Het nieuwe tekstvoorstel voor artikel 52 luidt: "Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op 31 oktober 2023".

Ad 9)
Het gehele bestuur treedt reglementair af en alle leden stellen zich herkiesbaar op hun huidige functie.

Downloads:

Nieuws Overzicht