Donderdag 11 oktober Algemene Vergadering

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden in de Ledenbar van ons clubgebouw op donderdag 11 oktober om 20.00 uur. Lees verder voor de agenda.

Agenda Algemene Vergadering donderdag 11 oktober, 20.00 uur Nieuw Hanenburg
1. Opening
2. Notulen AV 7 juni 2018
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag penningmeester, goedkeuring jaarrekening 2017-2018
7. Verkiezing bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ad 2 en 5)
De notulen en het jaarverslag van de secretaris zijn bijgesloten bij dit artikel.

Ad 6)
Het jaarverslag is bijgesloten bij dit artikel en de financiële overzichten is voorafgaand aan de vergadering in te zien in het clubgebouw.

Ad 7)
Het gehele bestuur treedt reglementair af en is terstond herkiesbaar

Downloads:

Nieuws overzicht