Algemene Vergadering 29 oktober online

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden op donderdag 29 oktober om 20.00 uur. Evenals de vorige Algemene Vergadering, zal deze vergadering ook weer voornamelijk digitaal plaatsvinden. Vandaar dat aanmelding voor de vergadering noodzakelijk is, via bestuur@quick.nl  Lees verder voor de agenda.

Online deelnemen
Uiteraard is het mogelijk voor iedereen (inclusief ouders van leden) deze vergadering online bij te wonen in een MS Teams sessie. Om deel te nemen is geen account binnen Teams nodig en kan middels een internet browser toegang worden verkregen. Stemmen kan ook online.
Voor online deelname aan de vergadering verzoekt het bestuur jullie om dit per mail (inclusief voor wie i.v.m. verificatie stemrecht) aan te geven naar bestuur@quick.nl . De vergaderstukken en link naar de Teams sessie zullen voorafgaand aan de vergadering gedeeld worden. Tijdens de vergadering is er een chatfunctie, waarbij spontane vragen of opmerkingen geplaatst kunnen worden.

Vooraf vragen stellen
Het is mogelijk om tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering vragen in te dienen. Alle tijdig ontvangen vragen zullen online gedeeld worden met de deelnemers van de vergadering en op de Quick website geplaatst worden. Tijdens de vergadering zullen deze vragen beantwoord worden en ook de antwoorden zullen op de website geplaatst worden. De vragen kunnen gemaild worden naar het bestuur via bovenstaand mailadres.

Het is voor het bestuur belangrijk om deze vergadering door te laten gaan, mede omdat we de vereniging kunnen informeren over de laatste stand van zaken en hoe we er financieel voorstaan in deze vreemde tijden. Mocht online deelnemen echter niet mogelijk zijn, mail dan even met het bestuur. Er is namelijk beperkte mogelijkheid om de vergadering ook op Quick bij te wonen, evenals de vorige Algemene Vergadering.

Agenda Algemene Vergadering donderdag 29 oktober 2020, 20.00 uur online via MS Teams
1. Opening
2. Notulen AV 11 juni 2020
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag penningmeester, goedkeuring jaarrekening 2019-2020
7. Verkiezing bestuur
8. Onderscheidingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ad 2 en 5)
De notulen van 11 juni zijn bijgesloten bij dit artikel en het jaarverslag volgt voorafgaand aan de AV.

Ad 6)
Het jaarverslag is bijgesloten als bijlage aan dit artikel en de financiële cijfers worden voorafgaand aan de vergadering toegezonden aan de deelnemers.

Ad 7)
Het gehele bestuur treedt reglementair af. Pieter Wijnstra heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur draagt Guido Landheer voor als nieuwe vice-voorzitter, waarbij hij deze rol zal combineren met zijn cricket commissaris rol. Alle overige bestuursleden zijn herkiesbaar in de huidige rol.

Downloads:

Nieuws Overzicht