Gedragsregels vrijwilligers en personeel

Quick is blij om veel vrijwilligers te mogen hebben. Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan sporten in Quick verband, heeft het bestuur enkele gedragsregels opgesteld. Het bestuur gaat er vanuit dat alle vrijwilligers, onze trainers en iedereen met een functie op Quick, zich aan deze regels zal houden. 

Algemeen
Quick is een club van ons allemaal en wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Op een positieve en prettige manier met elkaar omgaan vinden wij belangrijk. Quick wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. Quick moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten.
Om dit te bereiken, is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. Quick heeft een gedragscode opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de commissies dragen de omgangsregels actief uit. Wij verwachten dat elke trainer deze regels naleeft.

Verklaring tuchtrecht
In aanmerking nemende dat vereniging op grond van het bepaalde in haar statuten verplicht is ervoor zorg te dragen dat de een vrijwilliger zich (mede)onderwerpt aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNVB, KNCB en/of een van zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak, wordt de vrijwilliger gevraagd hiervoor te tekenen. 

VOG
Als onderdeel van het werken met minderjarigen zal de vereniging eens per maximaal 3 jaar een VOG aanvraag doen voor de vrijwilliger. De vrijwilliger is verplicht hier aan mee te werken in de afhandeling van het VOG verklaring verzoek.

De vrijwilliger
:
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

IS OPEN EN CONTROLEERBAAR. Maak gebruik van het vier-ogen-principe. Dat betekent dat een volwassene altijd moet kunnen meekijken of meeluisteren met een trainer/coach/vrijwilliger.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. Heb je het vermoeden van seksuele intimidatie, maak hier dan meteen melding van bij het bestuur of bij de vertrouwens(contact)persoon.

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.