Camera protocol Nieuw Hanenburg

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal en is van toepassing op Nieuw Hanenburg, het terrein van de H.V. & C.V. Quick (hierna te noemen Quick).

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van Quick, haar leden, haar huurders en haar bezoekers met inachtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden
Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Quick. Het bestuur kan een ander lid aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem.  De aangewezen verantwoordelijke maakt in geval van een calamiteit of incident een melding aan het bestuur en stelt de beelden direct veilig. Dit wordt ook gedaan in situaties wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van Quick. De aangewezen verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan

Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de officier van justitie, beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Privacy van bezoekers
Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel Nieuw Hanenburg te beveiligen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal
Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van Quick. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen.

Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk moment de beelden zijn gemaakt, door dag en tijdstip te benoemen.

Het bestuur van Quick beslist binnen 5 werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid.

Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren.

De persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

Artikel 6 Het camerasysteem en beveiliging
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het complex en het clubgebouw. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het verantwoordelijk bestuurslid, de technische beheerder en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder. De opnames worden iedere 72 uur overschreven. Beelden van incidenten of calamiteiten, die zijn veiliggesteld, worden maximaal 4 weken bewaard. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

Het beeldmateriaal kan worden ingezien door het bestuur. In principe vindt dit alleen plaats als er calamiteiten of incidenten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.

Artikel 7 Informatieverstrekking
Dit protocol zal via de website van Quick worden gepubliceerd en verzonden naar de huurders van Nieuw Hanenburg. Bij aanpassingen in het protocol zullen alle huurders hiervan op de hoogte worden gesteld en volgt er een publicatie op de website van Quick. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van Quick

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 september 2017