Protocol tegen racisme en discriminatie

Het bestuur van Quick vindt het erg belangrijk dat iedereen op een prettige wijze kan sporten op Quick. Mede hiertoe heeft het bestuur een protocol tegen discriminatie en racisme opgesteld, waarbij het duidelijk moet zijn voor een ieder dat daar geen ruimte voor op Quick is.

PROTOCOL TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME
Sport speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is laagdrempelig en iedereen kan in zijn/haar nabijheid sporten. Sportverenigingen zijn een afspiegeling van de maatschappij en hebben een sociaal-maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid. Vanuit de stichting Meer dan Voetbal heeft Quick al de onderscheiding gekregen dat Quick “Meer dan Voetbal” is en ook in die hoedanigheid hecht het bestuur van de H.V. & C.V. Quick er waarde aan beleid te hebben wat betreft antidiscriminatie en antiracisme. Dit in lijn met richtlijnen van de KNVB en de UEFA, en in het kader van het licentiesysteem Derde Divisie. Het bestuur heeft daarom een protocol vastgesteld tegen racisme en discriminatie.

Het beleid en de maatregelen van H.V. & C.V. Quick. tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties. Het bestuur kan additionele maatregelen treffen en acties ondernemen in situaties die hierom vragen.

a. Verklaring: H.V. & C.V. Quick verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke ander vorm van discriminatie zal niet worden getolereerd. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door H.V. & C.V. Quick, onder andere door vermelding op haar website en in het programmaboekje van de thuiswedstrijden van Quick 1 voetbal.

b. Racisme en discriminatie op Sportpark Nieuw Hanenburg: H.V. & C.V. Quick zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op Sportpark Nieuw Hanenburg verbieden. De club zal zich er maximaal voor inspannen dat aan eenieder die zich op Sportpark Nieuw Hanenburg desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een toegangsverbod zal worden opgelegd.

c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie: Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal H.V. & C.V. Quick actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal de club onder andere haar contacten met de media gebruiken en op haar website aandacht besteden aan racisme en discriminatie.

d. Voorwaarde verkrijgen lidmaatschap: Als voorwaarde voor het (kunnen) lid worden en blijven van H.V. & C.V. Quick zal gelden dat de desbetreffende persoon zich niet schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie.

e. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda: H.V. & C.V. Quick zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op Sportpark Nieuw Hanenburg.

f. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel: H.V. & C.V. Quick zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, trainers, coaches en overige werknemers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

g. Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere voetbalclubs: H.V. & C.V. Quick zal aan de andere clubs kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie opdat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal onder andere geschieden door het vermelden van dit protocol op de website van de club.

h. Samenwerking met stewards en politie: In samenspraak met de stewardorganisatie en de politie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van Quick 1 voetbal. De club zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van Sportpark Nieuw Hanenburg.

i. Aannamebeleid personeel: H.V. & C.V. Quick zal beleid voeren met betrekking tot het aannemen van personeel ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.

 

Versie 1.0
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 augustus 2017.