Algemene Vergadering 24 juni 2024

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag 24 juni a.s., om 20.00 uur in ons clubgebouw.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen AV 31 oktober 2023
4. Mededelingen bestuur
5. Verkiezing lid ballotagecommissie
6. Verkiezing lid kascommissie
7. Benoeming bestuurslid STF
8. Goedkeuring voorstel crickethal
9. Prognose financieel resultaat 2023-2024
10. Vaststellen contributies 2024-2025
11. Goedkeuring begroting 2024-2025
12. Rondvraag
13. Sluiting

Ad 3) De notulen zijn bijgesloten bij dit artikel en komen in de bestuurskamer ter inzage
Ad 5) Kees Ekelmans en Ton Versteeg zijn verkiesbaar
Ad 6) Lesley Stokkers wordt door het bestuur voorgedragen. 
Ad 7) Jan Bruggeman is reglementair aftredend en het bestuur is voornemens hem voor 5 jaar te herbenoemen als bestuurslid STF. Theo Bakker treedt tussentijds zijn termijn af en het bestuur is voornemens Erik de Jonge te benoemen zijn termijn te vervolgen.
Ad 8) Op de website is een voorstel te zien voor een crickethal op Quick. Het bestuur vraagt goedkeuring aan de leden om dit plan uit te voeren, mits de subsidies en financiering rond zijn.
Ad 9/11) De financiële stukken zijn voorafgaand aan de AV beschikbaar. De toelichting is bijgesloten bij dit artikel.
Ad 10) Het bestuur stelt voor de contributies met 4% te verhogen.

Downloads:

Nieuws Overzicht