Algemene Vergadering 13 juni 2023

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op dinsdag 13 juni, om 20.00 uur in ons clubgebouw.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen AV 31 oktober 2022
4. Mededelingen bestuur
5. Verkiezing lid ballotagecommissie
6. Verkiezing lid kascommissie
7. Benoeming bestuurslid STF
8. Goedkeuring voorstel aanpassingen Ledenbar
9. Prognose financieel resultaat 2022-2023
10. Vaststellen contributies 2023-2024
11. Goedkeuring begroting 2023-2024
12. Onderscheidingen
13. Rondvraag
14. Sluiting

Ad 3) De notulen zijn bijgesloten bij dit artikel en komen in de bestuurskamer ter inzage
Ad 5) Dennis van Peppen en Thijs Companjen zijn verkiesbaar
Ad 6) Lesley Stokkers en Anne-Jeen de Vries worden door het bestuur voorgedragen. Caspar v.d. Geest en Ewout Strijers treden beiden af en zijn niet herkiesbaar
Ad 7) Theo Bakker is reglementair aftredend en het bestuur is voornemens hem voor 5 jaar te herbenoemen als bestuurslid STF.
Ad 8) Op de website is een voorstel te zien voor aanpassingen in de Ledenbar. Het bestuur vraagt goedkeuring aan de leden om dit plan uit te voeren.
Ad 9/11) De financiële stukken zijn voorafgaand aan de AV beschikbaar. De toelichting is bijgesloten bij dit artikel.
Ad 10) Het bestuur stelt voor de contributies met 4% te verhogen.

Downloads:

Nieuws Overzicht