Algemene Vergadering 31 oktober 2022

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden in ons clubgebouw op maandag 31 oktober om 20.00 uur. Lees verder voor de agenda.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen AV 27 juni 2022
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag penningmeester, goedkeuring jaarrekening 2021-2022
7. Goedkeuring aanpassing HHR
8. Verkiezing bestuur
9. Toelichting Ledenbar aanpassingen status
10. Presentatie plannen cricket
11. Rondvraag
12. Sluiting

Ad 2)
De notulen zijn bijgesloten bij dit artikel.

Ad 5)
Het jaarverslag van de secretaris is online in te zien.

Ad 6)
Het jaarverslag van de penningmeester is bijgesloten bij dit artikel en de financiële overzichten zijn voorafgaand aan de vergadering in te zien in het clubgebouw.

Ad 7)
Het bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement (HHR) artikel 52 aan te passen om de Rabobank lening voor het kunstgras en LED verlichting mee te nemen in de huidige situatie. Het precieze tekstvoorstel zal eerdaags volgen.  

Ad 8)
Het gehele bestuur treedt reglementair af en alleen Marcel de Mooij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Pieter Rijnbeek voor als commissaris cricket binnen het bestuur.

Downloads:

Nieuws Overzicht