Algemene Vergadering 27 juni

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag 27 juni, om 20.00 uur in ons clubgebouw.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen AV 28 oktober 2021
4. Mededelingen bestuur
5. Verkiezing lid ballotagecommissie
6. Verkiezing lid kascommissie
7. Benoeming bestuurslid STF
8. Verkiezing bestuurslid
9. Prognose financieel resultaat 2021-2022
10. Vaststellen contributies 2022-2023
11. Goedkeuring begroting 2022-2023
12. Rondvraag
13. Sluiting

Ad 3) De notulen zijn bijgesloten bij dit artikel en liggen in de bestuurskamer ter inzage
Ad 5) Marcel Lonzième en Ton Versteeg zijn verkiesbaar
Ad 6) Caspar v.d. Geest wordt door het bestuur voorgedragen tot herbenoeming
Ad 7) Eric de Hilster is reglementair aftredend en het bestuur is voornemens Eric her te benoemen voor zijn tweede termijn van 5 jaar
Ad 8) Het bestuur draagt Alex Gerbrandy voor om toe te treden tot het bestuur als commissaris voetbalzaken. Laurens Braun en Lex Peppelenbosch zijn aftredend.
Ad 9/11) De financiële stukken zijn voorafgaand aan de AV beschikbaar. De toelichting is hieronder te downloaden
Ad 10) Het bestuur stelt voor de contributies niet te verhogen.

Downloads:

Nieuws Overzicht