Algemene Vergadering (28 oktober 2021)

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden in de Ledenbar van ons clubgebouw op donderdag 28 oktober om 20.00 uur. Lees verder voor de agenda.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen AV 24 juni 2021
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag penningmeester, goedkeuring jaarrekening 2020-2021
7. Verkiezing bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ad 2)
De notulen zijn bijgesloten bij dit artikel.

Ad 5)
Het jaarverslag van de secretaris is online in te zien.

Ad 6)
Het jaarverslag van de penningmeester is bijgesloten bij dit artikel en de financiële overzichten zijn voorafgaand aan de vergadering in te zien in het clubgebouw.

Ad 7)
Het gehele bestuur treedt reglementair af en alleen Guido Landheer stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt voor:
- Nicki Albers als vicevoorzitter, waarbij hij tevens ook zijn huidige rol als commissaris jeugdvoetbal wil voortzetten.
- Marcel de Mooij als commissaris cricket.
- Vincent Marshall in de nieuwe bestuursfunctie van commissaris Horeca en evenementen.

Downloads:

Nieuws Overzicht