Algemene Vergadering 24 juni 2021

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die donderdag 24 juni a.s. gehouden zal worden om 20.00 uur in ons clubgebouw. Voor de volledigheid wil het bestuur nogmaals aangeven dat deze vergadering voor iedereen toegankelijk is. Indien wenselijk is er ook de mogelijkheid de vergadering digitaal bij te wonen.

Met inachtneming van de huidige coronamaatregelen is het mogelijk om de vergadering in ons clubgebouw te houden. Het is echter wel mogelijk om de vergadering digitaal bij te wonen, via een MS Teams link. Deze link is op te vragen bij de secretaris via bestuur@quick.nl. Hiermee zal de vergadering een hybride karakter krijgen, waarbij zowel aanwezigen in de zaal kunnen zitten, als online deze vergadering kunnen volgen.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen AV 29 oktober 2020
4. Mededelingen bestuur
5. Verkiezing lid ballotagecommissie
6 Verkiezing lid kascommissie
7. Benoeming bestuurslid STF
8. Prognose financieel resultaat 2020-2021
9. Vaststellen contributies 2021-2022
10. Goedkeuring begroting 2021-2022
11. Rondvraag
12. Sluiting

Ad 3) De notulen zijn bijgesloten bij dit artikel
Ad 5) Kees Ekelmans en Dennis van Peppen zijn verkiesbaar
Ad 6) Caspar v.d. Geest wordt door het bestuur voorgedragen tot herbenoeming
Ad 7) Raymond de Mooij is reglementair aftredend en het bestuur is voornemens Raymond her te benoemen
Ad 8,10) De financiële stukken zijn voorafgaand aan de AV beschikbaar. De toelichting is hieronder te downloaden
Ad 9) Het bestuur stelt voor de contributies niet te verhogen, ook niet met een inflatie correctie.

Downloads:

Nieuws Overzicht