Bericht van het HJO: Interne scouting en doorgroei

Quick is in vele aspecten een mooie en bijzondere vereniging. Een voorbeeld hiervan is hoe Quick kijkt naar de wijze waarop prestaties zouden moeten worden behaald. In het beleid van Quick staat expliciet vermeld dat wij spelers zelf willen opleiden en dat er geen betalingen aan spelers worden gedaan. Op het niveau waarop Quick 1 (voetbal) momenteel speelt, Derde Divisie, is dat een zeer uitzonderlijk, waarschijnlijk zelfs uniek, standpunt. 

Om dit beleid te kunnen (blijven) uitvoeren, moet de aanwas van spelers Quick 1 (voetbal) voor het overgrote deel komen door doorstroming vanuit de jeugd van zelf opgeleide spelers. Spelers die dus al op vrij jonge leeftijd het niveau van de Derde Divisie moeten kunnen spelen. Deze ambitie/doelstelling kan alleen worden verwezenlijkt als de jeugdopleiding daar specifiek op gericht is en kwalitatief hoogstaand is. Ik kan u vanuit mijn rol als Hoofd Jeugdopleiding (HJO) van de jeugdopleiding (voetbal) van Quick garanderen dat er keihard gewerkt wordt om aan deze voorwaarden te voldoen.

Een belangrijke voorwaarde om de interne doorstroming te kunnen waarborgen is de aandacht die we moeten blijven geven aan de interne scouting en doorgroei binnen de jeugd. Het is zaak dat we geen, of misschien nog verborgen, talent missen. Niet iedereen ontplooit zich direct als een “ster”, er zijn spelers die zich pas in een later stadium ontpoppen als een dragende en/of bepalende speler. Belangrijk daarbij is niet alleen te oordelen op het technisch talent van een speler, maar tevens zijn fysieke en zeker ook mentale ontwikkeling te blijven monitoren. Talent is meer dan veel met een bal kunnen; als je goed kunt voetballen ben je nog geen goede voetballer.

De Technische Commissie van de Jeugdvoetbal Organisatie (JVO) van Quick is hard bezig om dit proces verder uit te werken en te structureren. Bas Spaans heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een uitgebreide visie en procedure van dit aspect. Hierin zal, gekoppeld aan een tijdslijn, duidelijk en transparant moeten zijn hoe we binnen de jeugdopleiding (voetbal) van Quick met de interne scouting en doorgroei willen omgaan. Doel is om dit plan van aanpak in de maand februari af te hebben en vervolgens te kunnen publiceren op de site van Quick, zodat het voor iedereen inzichtelijk is welke procedures er worden gevolgd.

In deze nieuwsbrief zal ik, ter illustratie, alvast wat uitgangspunten van onze visie over interne scouting en doorgroei uiteenzetten.

Een doorlopend proces – Collectief denken in belang van het individu
Oog hebben voor elk potentieel talent binnen onze jeugdopleiding. Doorlopend moeten we ons de vragen stellen zoals: Leert onze jeugdspeler? Heeft hij/zij plezier? Is hij/zij op zijn plek? Kan hij/zij een hoger niveau aan? Of speelt hij/zij wellicht te ver boven zijn/haar niveau?

De ontwikkeling van kinderen kan gedurende de opleiding enorm uiteenlopen. Duidelijk is dat kinderen elkaar kunnen voorbijstreven in fysiek opzicht. Maar duidelijk is ook dat sommige kinderen in interesse, motivatie en technische vaardigheden in jaren, maanden of zelfs weken enorme stappen kunnen maken, terwijl anderen minder snel gaan. Wij kunnen moeilijk vooraf voorspellen wie zich snel ontwikkelt en wie minder. Vroeg selecteren en daaraan vervolgens vasthouden is daarom in het jeugdvoetbal onwenselijk. Het is van belang om altijd een open blik te hebben voor de talenten en ontwikkeling van elk kind in de jeugdopleiding van Quick. Tijdig herkennen en kinderen kansen en uitdagingen bieden die aansluiten bij het talent en de fase van zijn/haar ontwikkeling is daarom belangrijk. 

Het belangrijkste doel is om elke jeugdspeler in een voor hem/haar passende, uitdagende en veilige omgeving optimaal te laten ontwikkelen. Wij willen dat elke jeugdspeler voldoende kan leren, op een niveau dat past bij zijn/haar talent. Dit vergt van onze trainers een oplettendheid en een collectief denken (boven dat van zijn/haar team of zichzelf) in het belang van de jeugdspelers.

Het gevaar is dat we een jeugdspeler te snel afschrijven of terugplaatsen als hij/zij even in een mindere periode zit. Dit vergt derhalve ook geduld van opleiders/trainers, die zich niet moeten laten leiden door resultaten van korte termijn, de waan van de dag of mening van mensen met andere belangen.

Samenvattend zijn de doelstellingen dus:
- Talent herkennen over de hele breedte van de jeugdopleiding; 
- Talent ontwikkelen door het op de juiste tijd voldoende uitdaging te bieden; 
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bieden van een optimale omgeving voor elk talent; en
- Altijd geldt: het belang (ontwikkeling en plezier) van het kind staat voorop.

Ten slotte wil ik als HJO mijn grote waardering en respect uitspreken voor alle vrijwilligers die zich in deze bijzondere coronaperiode blijven inzetten voor onze mooie vereniging. In het bijzonder de vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze jeugd elke zaterdag een uitdagend programma krijgt aangeboden en deze wedstrijden vlekkeloos kunnen worden gespeeld. Maar ik kan u ook verzekeren dat er door de JVO hard wordt gewerkt aan de toekomst, zodat Quick nog sterker uit deze periode kan komen. Het is mooi om te zien dat deze vrijwilligers door hun enorme “Quick-gevoel” ruimte en tijd vrijmaken om onze jeugdopleiding verder te helpen ontwikkelen. 

Paul van der Zwaan
Hoofd Jeugdopleiding (afdeling voetbal)

Nieuws Overzicht