Algemene Vergadering 11 juni (deels) online

De Algemene Vergadering van donderdag 11 juni zal om 20.00 uur plaatsvinden, al is het in deze tijden niet op de gebruikelijke wijze. De overheid heeft via een noodwet de mogelijkheid geboden om algemene vergaderingen online te mogen doen. Het bestuur maakt hier graag deels gebruik van om ook in deze tijden besluiten te kunnen nemen, met name aangaande de begroting en contributies voor komend seizoen. Lees verder voor de details.

Het bestuur wil iedereen de mogelijkheid geven om de vergadering bij te wonen, al is het met de huidige beperkende maatregelen niet mogelijk om de vergadering uitsluitend op Quick te houden. Daar mogen namelijk maar 30 personen aanwezig zijn, waarbij de onderlinge afstand van anderhalve meter geborgd wordt en niemand ziekteverschijnselen vertoond.

Deels in het clubgebouw
We zijn ons ervan bewust dat wellicht niet al onze leden beschikking hebben over een goede internet verbinding en willen juist deze groep uitnodigen om de vergadering bij te wonen in ons clubgebouw. Dit kan uitsluitend op reservering per mail middels een mail naar bestuur@quick.nl. Hierbij is het maximum aantal 30 personen, inclusief (een afvaardiging van) het bestuur, zal alleen de grote zaal open zijn en blijft het buffet gesloten.

Online deelnemen
Uiteraard is het mogelijk deze vergadering online bij te wonen. Hiertoe wordt een stream aangeboden via YouTube, waarvoor geen account nodig is. Stemmen kan ook online via een website (Menti.com) en de benodigde code zal die avond worden gedeeld. Voor online deelname aan de vergadering verzoekt het bestuur jullie om dit per mail (inclusief voor wie i.v.m. verificatie stemrecht) aan te geven naar bestuur@quick.nl. De vergaderstukken en link naar de stream (YouTube stream) zullen voorafgaand aan de vergadering gedeeld worden. Tijdens de vergadering is er een chatfunctie, waarbij spontane vragen of opmerkingen geplaatst kunnen worden.


Vooraf vragen stellen
Het is mogelijk om tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering vragen in te dienen. Alle tijdig ontvangen vragen zullen online gedeeld worden met de deelnemers van de vergadering en op de Quick website geplaatst worden. Tijdens de vergadering zullen deze vragen beantwoord worden en ook de antwoorden zullen op de website geplaatst worden. De vragen kunnen gemaild worden naar bestuur@quick.nl 

Het is voor het bestuur belangrijk om deze vergadering door te laten gaan, mede omdat de begroting en contributies goedgekeurd dienen te worden voordat het volgende verenigingsjaar begint op 1 juli. 

Agenda Algemene Vergadering 11 juni 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen BAV 11 februari 2020
4. Mededelingen bestuur; waaronder impact Corona
5. Verkiezing lid ballotage commissie
6. Verkiezing lid kascommissie
7. Benoeming bestuurslid STF
8. Prognose financieel resultaat 2019‐2020
9. Vaststelling contributies
10. Goedkeuring begroting 2020‐2021
11. Rondvraag, inclusief beantwoorden online vragen
12. Sluiting

Ad 3) De notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van 11 februari zijn bijgesloten
Ad 5) Verkiesbaar zijn Erik van Nieuwpoort en Thijs Companjen  
Ad 6) Ewout Strijers wordt door het bestuur voorgedragen tot herbenoeming
Ad 7) Lucas Hendrikse is reglementair aftredend en het bestuur is voornemens Lucas her te benoemen voor een nieuwe termijn van 5 jaar
Ad 8-10) De financiële stukken en toelichting zijn beschikbaar middels download
Ad 9) Het bestuur stelt in deze tijden voor de contributies niet te verhogen

Vooraf gestelde vragen en bijbehorende antwoorden:
Wanneer gaan er weer cricket wedstrijden plaatsvinden op Nieuw Hanenburg?
Op dit moment zijn alleen onderlinge wedstrijden toegestaan op Quick. De cricketcommissie probeert zoveel mogelijk te laten cricketen op Quick en wellicht dat er later nog wedstrijden tegen andere verenigingen mogelijk zijn. Dat zal echter afhangen van verdere versoepelingen van de huidige noodverordening. Overigens mag het buffet nog niet open voor 1 juli.

Zijn de inkomsten vanwege de corona onzekerheid niet te optimistisch? Juli en augustus gaan als omzetmaanden voor het buffet grotendeels wegvallen. Toch wordt nog EUR 125k opbrengst begroot (ter vergelijking: het nog lopende jaar miste door corona 3,5 maanden en kwam daardoor uit op EUR 87k; je zou eerder een opbrengst van EUR 100k verwachten).
De penningmeester heeft een analyse gemaakt van de (netto) inkomsten van het buffet per maand. Dit was ook onderdeel van de risico-analyse die het bestuur per onderdeel heeft gemaakt bij de start van de corona crisis. Gemiddeld zijn de netto inkomsten van het buffet over de maanden juli en augustus € 15K. Tijdens het cricketseizoen is de omzet lager. Door geen rekening te houden met de € 15K kom je uit op een bedrag van € 125K. De gemiste maanden van medio maart tot en met juni zijn juist maanden waar gemiddeld hogere netto inkomsten zijn. Het bestuur is er bij de begroting nog van uitgegaan dat het clubhuis pas per 1 september weer open mag.

Ook de sponsorinkomsten lijken aan de hoge kant (komt waarschijnlijk door nieuwe sponsoren) maar wat voorzichtigheid lijkt ook hier geboden.
De sponsorcommissie heeft een uitgebreide analyse gemaakt waarbij er ook contact is geweest met de meeste sponsoren. Gelukkig heeft slechts 1 sponsor de overeenkomst beëindigd. Dit en de nieuwe sponsoren van Eteck, Cash en Jumbo komt uit op een begroting van € 145K. 

Ik begrijp dat het Bestuur contributies niet graag verhoogd maar hoe gaan we om als mijn pessimisme waarheid wordt en we -zeg- EUR 40k minder opbrengsten gaan genereren? Hebben we die cash? Of kunnen we ook wat minder aflossen aan Rabo? Als dat 2x nee is dan lijkt het mij prudent om in ieder geval de leden alvast voor te bereiden op een (tussentijdse) contributieverhoging mocht de corona crisis aanhouden.
In de 'wenselijke' begroting kwam het bestuur uit op een negatief resultaat en dan ook met het hele bestuur gemiddeld 5% bespaard op de kosten. Mocht in de werkelijkheid het voorkomen dat de inkomsten minder zijn dan begroot dan gaan wij weer om de tafel zitten om te kijken waar nog meer bespaard kan worden.

Ook is gesproken over de mogelijkheden op tijdelijk niet af te lossen op onze Rabobank leningen en dit is mogelijk. Overigens zal dit niet de eerste keuze zijn om geen geld uit te geven, want er zijn momenteel nog voldoende liquide middelen. Het bestuur verwacht een saldo te hebben van rond de € 125K. Hier zitten dan wel een aantal reserveringen in zoals Qwiek (€ 9K), Quick-Plus (€ 2K) en jubileum (€ 20K). Normaal zou het bestuur kijken of een bedrag boven de normale buffer van € 50K gebruikt kan worden voor extra aflossing. Gezien de onzekere tijden is hier niet voor gekozen. Dit is ook zo besproken met de STF en zij kunnen zich hierin vinden.

Downloads:

Nieuws overzicht