Hervatting van trainingen!

Het kabinetsbesluit van 21 april 2020 geeft ruimte voor het weer samen, onder begeleiding, mogen trainen in de buitenlucht aan kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar vanaf 29 april 2020. Onder leiding van het Quick-bestuur is voorliggende plan van aanpak opgesteld op basis van de richtlijnen van de gemeente Den Haag, het RIVM en het NOC*NSF. In de bijlagen treffen jullie de Quick Corona-spelregels voor (i) iedereen, (ii) sporters en (iii) voor trainers, begeleiders en vrijwilligers. Nieuw Hanenburg zal nog niet toegankelijk zijn buiten de tijden aangegeven in het trainingsschema, omdat we dan niet kunnen garanderen dat we aan alle regels voldoen.

Inleiding
Het Quick-bestuur is verheugd dat er op het terrein Nieuw Hanenburg weer trainingen kunnen worden gegeven voor de twee hoofdsporten: voetbal en cricket. Dit plan van aanpak geldt voor beide sporten. Indien de situatie dit vereist, zal het plan worden aangepast en naar de gemeente Den Haag worden gecommuniceerd. De doelstellingen van Quick in de periode vanaf 29 april 2020 zijn:

 • Het weer aanbieden van trainingen voor voetbal en cricket voor de jeugd onder de 19 jaar, verdeeld in de leeftijdscategorieën t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar;
 • Het aanbieden van andersoortige sportactiviteiten in de buitenlucht voor leden en niet-leden van Quick; 
 • De gelegenheid aangrijpen om als club actief de verbinding te zoeken tussen de twee sporten voetbal en cricket: ''The Summer of Twenty20 is Quick: football and cricket".
 • De activiteiten te allen tijde binnen de door de overheid en sportbonden gestelde randvoorwaarden te laten plaatsvinden; en
 • Met gebruikmaking van de richtlijnen van de KNVB en KNCB voor oefenvormen, de trainingen zelf te ontwikkelen, uit te voeren en zelf toezicht te houden dat dit conform afspraken gebeurd.

1) De organisatiestructuur: rollen en verantwoordelijkheden
Ook in deze periode van het opstarten van trainingen op het complex Nieuw Hanenburg vallen alle activiteiten die door Quick worden georganiseerd onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van Quick. Het organiseren van de trainingen voor voetbal en cricket binnen de grenzen die door de overheid en de sportbonden zijn aangegeven vereist de nodige creativiteit en toezicht en maakt een aparte (tijdelijke) organisatie nodig. Het bestuur van Quick heeft besloten tot de volgende organisatiestructuur die nodig is voor uitvoering van de activiteiten in deze bijzondere periode.

Contacten met de gemeente
Taken: zorgdragen voor een actieve communicatie en overleg met de gemeente Den Haag en andere overheidslichamen ten einde ervoor zorgen dat alle activiteiten van Quick binnen de kaders tot stand komen. Het bestuur heeft de volgende personen aangewezen voor de contacten met de gemeente:

 • Willem van Nieuwkerk (voorzitter bestuur);
 • Marcel de Kler (secretaris bestuur; eerste contactpersoon met de gemeente Den Haag);
 • Gerben-Jan Gerbrandy (commissaris buurt, innovatie en duurzaamheid); en
 • Rene de Vries (accommodatiemanager).

Kernteam ‘voetbal en cricket’
Taken: het ontwikkelen en bijhouden van het plan van aanpak. Hierin wordt specifiek aangegeven op welke wijze de trainingen en eventuele andere activiteiten (voetbal en cricket) op Quick zullen moeten plaatsvinden. Uitgangspunten hierbij zijn de door de overheid en relevante sportbonden aangegeven kaders. Het bestuur heeft het volgende kernteam samengesteld:

 • Nicki Albers (lid bestuur, verantwoordelijk voor jeugdvoetbal);
 • Guido Landheer (lid bestuur, voorzitter cricket);
 • Bengt-Arne Hulleman (voorzitter jeugdcommissie voetbal); en
 • Mark Birnage (jeugdvoorzitter cricket).

Accommodatie Nieuw Hanenburg 
Taak: zorg dragen dat het terrein ‘Nieuw Hanenburg’ wordt aangepast om te voldoen aan de regels die door de overheid en sportbonden zijn gesteld.  Rene de Vries is contactpersoon/toezichthouder accommodatie.

Uitvoering en toezicht openstelling van Nieuw Hanenburg
De uitvoering van de trainingen
Voor de daadwerkelijke uitvoering van de trainingen zijn de jeugdcommissies voetbal en cricket verantwoordelijk. Zij zullen zorg dragen dat de trainers trainingsschema’s en programma’s hanteren die voldoen aan de gestelde kaders. Aanspreekpunten voor voetbal zijn Bengt-Arne Hulleman en Nicki Albers. Aanspreekpunten voor cricket zijn Guido Landheer en Mark Birnage.

Algemeen toezicht op het volgen van de regels 
Voor, tijdens en na de trainingen zal er begeleiding zijn en toezicht worden gehouden dat iedereen (ouders, kinderen, trainers) zich houdt aan de regels zoals opgesteld. Het betreft hierbij bijvoorbeeld de looproutes, de aanwezigheid en het gebruik van desinfecteermiddelen en het houden van de vereiste 1,5 meter afstand. Hiertoe zal door het aanspreekpunt een rooster worden gemaakt van ‘corona-verantwoordelijken’ teneinde ervoor zorg te dragen dat continue gedurende de trainingen en andersoortige activiteiten een duidelijk identificeerbaar (oranje jasje) persoon aanwezig is om toe te zien op de naleving van de regels op het terrein en waar nodig spelers en trainers/begeleiders aan te spreken op het niet naleven van deze regels. Marcel de Kler is hier verantwoordelijk voor.

Toezicht op juiste uitvoering van de trainingen 
Taak: toezicht houden dat de trainingen daadwerkelijk binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd. Aanspreekpunten voor voetbal zijn Fred van der Poll, Pieter Fischer en Pieter Jongmans. Aanspreekpunt voor cricket is Bob van Gigch.

2) Gebruik van het terrein en faciliteiten van Nieuw Hanenburg
Uitgangspunten bij de voorzorgsmaatregelen op het terrein gaan uit van aanrijdroutes en routing op het terrein zodanig in te richten dat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie.

 • De ingang bij het fietspad van de Bosjes van Pex wordt gebruikt als algemene ingang van het terrein;
 • De hoofdingang en het hek nabij Sportmindz worden gebruikt als algemene uitgangen van het terrein;
 • Om spreiding van fietsen te waarborgen en er daarmee zorg voor te dragen dat personen de vereiste 1,5 meter afstand kunnen bewaren geldt de volgende indeling van de fietsenstallingen. Tevens wordt hiermee de kortste route naar het trainingsveld, zonder andere routes te kruisen gewaarborgd. Plaatsen van fietsen op andere plekken is niet toegestaan.
  • Veld 1: ruimte tussen de tribune en de bosjes van Pex (nabij het klimrek en Sportmindz).
  • Veld 2: fietsenstalling tussen de tribune en het clubgebouw.
  • Veld 3: fietsenstalling direct links na betreden van het terrein.
  • Veld 4: kom niet op het terrein van Nieuw Hanenburg en stal je fiets naast de ingang van veld 4, waarbij 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden.
 • Het is verboden om bij andere velden te gaan kijken en bij betreding van het terrein moet iedereen zich direct naar het veld begeven waar zijn/haar training zal plaatsvinden. In de bijlagen zit een plattegrond van het terrein met de routing. 
 • Bij iedere ingang en bij elk veld zullen duidelijke borden worden geplaatst met vermelding van de algemene veiligheid- en hygiëneregels en de routing.
 • Bij ieder veld zal in één van de hoeken een statafel worden geplaatst met daarop desinfecterende zeep en indien nodig, voldoende papieren handdoekjes. Prullenbakken zullen worden geplaatst in de nabijheid, die tijdig zullen worden geleegd.
 • Het clubgebouw blijft gesloten met uitzondering van het materialenhok en één dames toiletgroep en één heren toiletgroep.
 • Materialen mogen niet worden gehaald door spelers en of trainers en zullen worden neergelegd op het trainingsveld cq buiten het clubgebouw en de tribune, zodat men elkaar niet in het materialenhok kan tegenkomen en binnen de 1,5 meter begeven.
 • De vrijwilliger verantwoordelijk voor het klaarleggen en opruimen van de ballen in het materialenhok draagt ook zorg, indien benodigd, voor reiniging van de ballen na afloop van de training.
 • Cricketmaterialen zullen allemaal worden opgeslagen in het hok en de container naast de cricketkooien.
 • De vrijwilliger verantwoordelijk voor het klaarleggen en opruimen van de cricket benodigdheden draagt ook zorg, indien benodigd, voor reiniging van de ballen na afloop van de training
 • Toiletten zijn alleen beschikbaar voor noodgevallen en iedereen wordt opgeroepen om thuis naar het toilet te gaan alvorens naar Nieuw Hanenburg te komen.
 • Onder de tribune zal het ballenhok open zijn conform de richtlijnen van het ballenhok onder het clubgebouw.
 • Toiletten in de scheidsrechterskleedkamers onder de tribune zullen open zijn voor noodgevallen.
 • EHBO-materialen en AED zullen beschikbaar zijn in de commissiekamer onder het clubgebouw, voor noodgevallen.

3) Trainingsschema’s en gebruik van de velden
Bij de verdeling van de velden is rekening gehouden met de behoeften van cricket, de hoofdgebruiker van het terrein vanaf 1 mei en het voetbal. Tevens is rekening gehouden met het duidelijk gescheiden houden van de leeftijdscategorie t/m 12 jaar en de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar.

Cricket zal gebruik maken van de cricketkooien, waarbij de buitenste twee kooien worden gebruikt en de middelste niet, teneinde de 1,5 meter afstand te garanderen. Verder zal cricket trainen op veld 3, dat is gelegen naast de cricketkooien. Voetbal maakt gebruik van de overige velden. In het weekend zal op de zaterdag voetbal de velden kunnen gebruiken voor onderlinge wedstrijdjes en zal op zondag cricket de velden 1 t/m 3 gebruiken voor onderlinge wedstrijden. Veld 4 is beschikbaar op zondag voor voetbal. Afspraken in het weekend en op de woensdagen moeten mogelijk worden herzien, indien wordt besloten dat na 20 mei de cricketcompetitie mag worden hervat. Uitgangspunten zijn:

 • De leeftijdscategorie t/m 12 jaar zal 1 uur voetbaltraining krijgen.
 • De leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar zal 45 minuten voetbaltraining krijgen.
 • De Tip & Run en U9 zullen 1 uur crickettraining krijgen.
 • De U11 t/m U17 zullen anderhalf uur crickettraining krijgen.

Tussen de trainingen zit 15 minuten tijd zodat vertrekkende spelers direct kunnen vertrekken. Spelers mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van hun training aankomen. De tijd tussen de trainingen en het gebruik van verschillende in- en uitgangen moet voorkomen dat vertrekkende en aankomende spelers elkaar kruisen. Velden zullen niet toegankelijk zijn de tijden aangegeven in het trainingsschema en waar mogelijk worden afgesloten direct na afloop van de trainingen (veld 4).

4) Communicatie
Externe communicatie (richting gemeente) staat beschreven onder punt 1) van dit plan van aanpak. Voor de interne communicatie wordt onderscheid gemaakt in een algemeen gedeelte en een gedeelte dat specifiek is toegesneden op de diverse doelgroepen.

Algemeen
De algemene communicatie is in ieder geval gericht op de volgende doelgroepen: 

 1. Begeleiders, trainers en vrijwilligers die vanaf 29 april 2020 weer aan de slag gaan;
 2. Leden t/m 18 jaar die de trainingen kunnen hervatten vanaf 29 april 2020;
 3. Leden ouder dan 18 jaar die de sportieve activiteiten nog niet kunnen hervatten vanaf 29 april 2020;
 4. Ouders van leden die de trainingen kunnen hervatten vanaf 29 april 2020; en
 5. Niet-leden aan wie Quick graag andersoortige sportactiviteiten wil aanbieden. 

Alle bovengenoemde doelgroepen zullen worden geïnformeerd via de website van Quick, de sociale media van Quick en mogelijk ook via Whatsapp groepen (die in/voor de jeugd bestaan). Hierbij zijn de volgende drie zaken specifiek van belang:

 • Op de website van Quick is een speciale pagina aangemaakt met daarin alle relevante informatie over sport en het coronavirus. Deze pagina bevat informatie over de specifieke aanpak van Quick (e.g. de Q&A en het plan van aanpak), informatie van(uit) de gemeente Den Haag, informatie van(uit) de KNVB en KNCB en tot slot informatie van(uit) het NOC*NSF.
 • Op Nieuw Hanenburg zullen drie verschillende soorten Quick Corona-spelregels worden opgehangen bij de ingang en op diverse andere plekken op Quick. Deze spelregels zijn in lijn met de richtlijnen van de gemeente. Dit zijn spelregels die van belang zijn voor iedereen, maar ook specifieke spelregels die zijn opgesteld voor (i) begeleiders, trainers en vrijwilligers die vanaf 29 april 2020 weer aan de slag gaan (doelgroep 1) en (ii) leden t/m 18 jaar die de trainingen kunnen hervatten vanaf 29 april 2020 (doelgroep 2). Deze spelregels zullen we ook worden verspreid via de genoemde kanalen.
 • Tot slot zal er zowel bij de ingang als op diverse andere plekken op Quick een duidelijke routing zichtbaar zijn voor het betreden en het verlaten van Nieuw Hanenburg.

Specifieke informatie voor bepaalde doelgroepen
Doelgroep 1: Begeleiders, trainers en vrijwilligers die vanaf 29 april 2020 weer aan de slag gaan

 • De begeleiders, trainers en vrijwilligers spelen een zeer belangrijke rol. Deze groep zal worden geïnformeerd over de regels en afspraken zoals opgenomen in de richtlijnen van de gemeente en het plan van aanpak van Quick. Zij zullen ook een instructie hoe op een veilige en verantwoorde wijze training kan worden gegeven. Dit zal worden gedaan vanuit de jeudgcommissies van voetbal en cricket.
 • Voor deze doelgroep zijn ook specifieke Quick Corona-spelregels opgesteld. Deze zullen duidelijk zichtbaar zijn op Nieuw Hanenburg.

Doelgroep 2: Leden t/m 18 jaar die de trainingen kunnen hervatten vanaf 29 april 2020

 • Voorafgaand aan de eerste training krijgen alle leden t/m 18 jaar die de trainingen kunnen hervatten vanaf 29 april 2020 een duidelijke uitleg van het plan van aanpak door de trainers zodat de afspraken duidelijk zijn.
 • Daarnaast worden de spelers regelmatig via de ouders en trainers geïnformeerd.
 • Voor deze doelgroep zijn ook specifieke Quick Corona-spelregels opgesteld. Deze zullen duidelijk zichtbaar zijn op Nieuw Hanenburg.

Doelgroep 5: Niet leden aan wie Quick graag andersoortige activiteiten wil aanbieden

 • Quick vindt het – in lijn met het advies van het kabinet en de gemeente – van groot belang om ook de kinderen en jongeren die geen lid zijn van onze vereniging weer in beweging te krijgen. We willen proberen om hier een bijdrage aan te leveren middels de volgende initiatieven: (i) het organiseren van Quick Voetbaldagen voor leden en niet-leden op 6-8 mei 2020 en (ii) het organiseren van cricketactiviteiten voor leden en niet-leden; nader te bepalen.
 • Als er activiteiten worden georganiseerd voor niet-leden (bijvoorbeeld de Quick Voetbaldagen of cricketactiviteiten voor scholen), dan zal de specifieke informatie in beginsel worden aangeleverd door de organisator van de desbetreffende sportactiviteit. Wij zullen deze informatie echter ook verspreiden via de via de website van Quick en de sociale media van Quick.

Downloads:

Nieuws Overzicht