Algemene Vergadering op 6 juni om 19.00 uur

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die donderdag 6 juni a.s. gehouden zal worden om 19.00 uur in de Ledenbar van ons clubgebouw. Voor de volledigheid wil het bestuur nogmaals aangeven dat deze vergadering voor iedereen toegankelijk is. De vergadering begint eerder dan normaal, vanwege de wedstrijd van Nederland-Engeland, die na afloop gekeken kan worden op Quick.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen AV 11 oktober 2018
4. Mededelingen bestuur
5. Onderscheidingen
6. Verkiezing lid ballotagecommissie
7. Verkiezing lid kascommissie
8. Benoeming bestuurslid STF
9. Verkiezing bestuurslid
10. Prognose financieel resultaat 2018-2019
11. Vaststellen contributies 2019-2020
12. Goedkeuring begroting 2019-2020
13. Rondvraag
14. Sluiting

Ad 3) De notulen zijn bijgesloten bij dit artikel en liggen in de bestuurskamer ter inzage
Ad 5) Zoals aangekondigd op het afgelopen 25-jarigen diner, draagt het bestuur Eric de Hilster voor als Lid van Verdienste
Ad 6) Marcel Lonzième en Ton Versteeg zijn verkiesbaar
Ad 7) Caspar v.d. Geest wordt door het bestuur voorgedragen tot herbenoeming
Ad 8) Jan Bruggeman is reglementair aftredend en het bestuur is voornemens Jan her te benoemen
Ad 9) Het bestuur draagt Jeroen de Groot voor om toe te treden tot het bestuur als commissaris
Ad 10-12) De financiele stukken zijn voorafgaand aan de AV beschikbaar. De toelichting is hieronder te downloaden
Ad 11) Het bestuur stelt voor de contributies te verhogen met een inflatie correctie van ongeveer 1%.

Downloads:

Nieuws Overzicht