Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

20.00 Algemene Vergadering

woensdag 11 oktober 2017

Het bestuur van de H.V. & C.V. Quick nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, welke op woensdag 11 oktober gehouden zal worden in het clubgebouw op Nieuw Hanenburg om 20.00 uur.

Agenda Algemene Vergadering woensdag 11 oktober 2017 
1. Opening 
2. Notulen Algemene Vergadering 7 juni 2017
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen bestuur
5. Veldenproblematiek Nieuw Hanenburg; mogelijke vervanging grasvelden door kunstgrasvelden
6. Jaarverslag van de secretaris
7. Jaarverslag penningmeester, goedkeuring jaarrekening 2016-2017
8. Verkiezing bestuur
9. Ledenbar aanpassingen stand van zaken
10. Rondvraag
11. Sluiting 

ad 5) De werkgroep Burger zal hun bevindingen presenteren, waarna aanbevelingen besproken worden met de AV. 
ad 7) Het voltallige bestuur treedt reglementair af en is terstond herkiesbaar
NB)
- De notulen en het jaarverslag van de secretaris liggen ter inzage in de bestuurskamer vanaf 23 september, of zijn te downloaden. 
- Het financiële jaarverslag ligt voorafgaand aan de AV ter inzage in de bestuurskamer